M28老玻璃則置-1.JPG

購買點這裡才青購物官網

M28老玻璃則置  才青生活藝術風 茶道 茶席 設計 佈置 擺設 茶道具 香道具

以玻璃片當則置。茶則更好握拿

茶席也更有層次的美感呢!

尺寸:24*8*高0.5cm

M28老玻璃則置-9.JPG

 

M28老玻璃則置-2.JPG

M28老玻璃則置-3.JPG

M28老玻璃則置-4.JPG

M28老玻璃則置-5.JPG

M28老玻璃則置-8.JPG

M28老玻璃則置-8。.JPG

M28老玻璃則置-6.JPG

M28老玻璃則置-7.JPG

M28老玻璃則置-9.JPG

    才青生活藝術風 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()